Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op - en maken dus onderdeel uit van - alle aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met SAPO Products. Mocht van sommige punten van deze voorwaarden worden afgeweken, dan blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.

1.2. De algemene voorwaarden van SAPO Products prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever en/of contractspartner. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden SAPO Products slechts voor zover deze afwijkende bepalingen door SAPO Products schriftelijk zijn bevestigd.

1.3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever wordt hieronder mede contractant verstaan, dat wil zeggen de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst is of wordt gesloten.

1.4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘goederen’ wordt hieronder mede verstaan ‘diensten’. 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van SAPO Products, zowel afzonderlijk als in prijslijsten gedaan, zijn vrijblijvend en eerst bindend nadat door SAPO Products een schriftelijke opdrachtbevestiging is afgegeven. Bestellingen, aangenomen door alsmede voorwaarden en bedingen, overeengekomen met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen, moeten door SAPO Products schriftelijk worden bevestigd, alvorens zij SAPO Products binden.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de offerte van SAPO Products door opdrachtgever, dan wel door verzending van een orderbevestiging zijdens SAPO Products. Zo nodig, kan door SAPO Products een door opdrachtgever getekende akkoordverklaring worden gevraagd. SAPO Products is niet gehouden tot uitvoering van de betreffende overeenkomst over te gaan, indien en zolang de offerte van SAPO Products niet is geretourneerd waaruit de acceptatie blijkt, dan wel de eventueel verlangde akkoordverklaring niet in het bezit is van SAPO Products.

3.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien SAPO Products deze schriftelijk heeft bevestigd en opdrachtgever hiertegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 4. Levertijd/Leveringen

4.1. Levertijden worden door SAPO Products bij benadering vastgesteld en onder het voorbehoud van onverstoorde voortgang van de werkzaamheden of aanvoer van producten, goederen en materialen.

4.2. Overschrijding van de levertijd, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

4.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal een overschrijding van levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, opdrachtgever aanspraak geven op een schadevergoeding, terwijl voorts opdrachtgever SAPO Products vrijwaart voor alle aanspraken, die derden jegens SAPO Products ter zake geldend maken.

4.4. SAPO Products behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor goederen in gedeelten te leveren, terwijl voorts indien blijkt dat de ontvangen goederen niet geheel overeenstemmen met de bestelde goederen, zulks voor rekening en risico van opdrachtgever is.

4.5. Indien verzending van de goederen door SAPO Products geschiedt, zijn kosten en emballage, transport, in- en uitladen tot een nader tussen partijen overeen te komen bedrag voor rekening van SAPO Products, aangeduid met het begrip ‘franco’. Tenzij anders overeengekomen beloopt dit een minimum bedrag van € 50,-. Indien het bestelbedrag lager dan het francobedrag is, brengt SAPO Products € 7,99 vrachtkosten in rekening.

4.6. Indien blijkt dat de goederen niet op de afgesproken datum en plaats kunnen worden afgeleverd is dat voor rekening en risico van opdrachtgever, waarbij opdrachtgever aansprakelijk is voor alle schade die daaruit voortvloeit, waaronder begrepen de kosten van opslag elders. SAPO Products is niet gehouden tot opslag van de goederen over te gaan alvorens opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld ter dekking van de kosten van een eventuele opslag.

4.7. De door SAPO Products verstrekte opgave ter zake van maten en gewichten en hoeveelheden van de eenheden of onderdelen waarin de goederen worden geleverd gelden bij benadering; op de overeengekomen maten, gewichten en hoeveelheden en onderdelen is een speling van 15% toegestaan, zowel naar boven als naar beneden zonder dat zulks van invloed is op de overeengekomen koopprijs.

Artikel 5. Overmacht

5.1. Als overmacht wordt beschouwd de situatie dat van SAPO Products nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd, waarbij SAPO Products het recht voorbehoudt de overeenkomst zonder tussenkomst van de Rechter als ontbonden te beschouwen en/of op te schorten tot een nader tijdstip, zonder dat SAPO Products tot enige schadevergoeding gehouden is.

5.2. Onder de in dit Artikel bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoer verboden, depreciatie van de muntsoort waarin betaling zal plaats hebben, gehele of gedeeltelijke inbeslagname of opvordering van de voorraden bij SAPO Products of bij de toeleveranciers van SAPO Products door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, overstromingen, verkeersstagnatie , transportvertragingen, gebrek aan vervoersruimte, niet of niet tijdige levering door de leveranciers van SAPO Products, staking, boycot, machinebreuk en andere stagnaties van welke aard ook in het bedrijf van SAPO Products of in de toeleveringsbedrijven van SAPO Products.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Levering geschiedt tegen de prijs die is overeengekomen, dat wil zeggen exclusief B.T.W. en de voor rekening van opdrachtgever komende vervoers- en andere bijkomende kosten.

6.2. SAPO Products behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen van de door SAPO Products te betrekken goederen en van diensten, waarvan SAPO Products gebruik dient te maken voor het uitvoeren van de overeenkomst, aan opdrachtgever door te berekenen, ook indien zodanige prijsverhogingen het gevolg zijn van wijzigingen in de koersen van buitenlandse valuta of verhogingen van de invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen.

Artikel 7. Retourneren

7.1.Consument - Voorraadartikelen 
Als consument heeft u het recht van retour binnen 14 werkdagen na levering van het product. Met opgave van reden kunt u dit product retourneren waarbij de aankoopprijs van het product terug wordt betaald. Het product mag niet gebruikt zijn en nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd. Mocht niet aan alle bovenstaande voorwaarden zijn voldaan, dan behoudt SAPO Products zich ten allen tijde het recht, het recht op retour te weigeren. Speciaal voor u bestelde items vallen buiten dit recht. Zie punt 7.2. Bestelartikelen.

Uitzonderingen:

De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden:

 • Artikelen waarvan de verzegeling verbroken is en de waardevermindering 100% is.
 • Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals mondkapjes, disposable schorten, haarnetjes, producten met een houdbaarheidsdatum etc.
 • Specials, dat wil zeggen producten die speciaal voor u op bestelling gefabriceerd zijn c.q. bedrukt zijn.
 • Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.

7.2. Bestelartikelen
Bij producten die wij speciaal voor u moeten bestellen heeft u ook het recht van retour binnen 14 werkdagen na levering van het product. Met opgave van reden kunt u dit product retourneren waarbij de aankoopprijs – 25% van het product terug wordt betaald. Het product mag niet gebruikt zijn en nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het aankoopbedrag -25% zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd. Mocht niet aan alle bovenstaande voorwaarden zijn voldaan, dan behoudt SAPO Products zich ten allen tijde het recht, het recht op retour te weigeren.

7.3. Verzendkosten
De verzendkosten voor het retourneren van een product zijn voor de koper.

7.4. Zakelijke klanten
Wanneer u als bedrijf, vereniging, stichting, school of overheid een artikel wilt retourneren, dient u dit binnen 10 dagen na levering bij ons aan te melden via de mail icm. uw bestelnummer. Onze afdeling retouren beoordeelt uw retouraanvraag en informeert u per e-mail of deze aanvraag wordt geaccordeerd.

Wanneer het akkoord is en wij hebben het artikel goed ontvangen in ons magazijn, krijgt u het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen gecrediteerd. SAPO Products hanteert 10% magazijn en handelingskosten voor goederen met een minimale retour waarde van 50 euro excl. BTW.

Voorwaarden zakelijke klanten:

 • Meld via de mail dat u een artikel retour wilt sturen. Vermeld hierbij altijd de rede van retourneren en het bestelnummer.
 • Na beoordeling van onze afdeling retouren ontvangt u via e-mail een bevestiging van uw verzoek en of deze is geaccordeerd.
 • U ontvangt daarna via e-mail instructies over de afhandeling hiervan.
 • Na ontvangst van uw zending, wordt er binnen 10 werkdagen een creditnota opgemaakt en aan u toegezonden.
 • Indien zakelijke klanten, de artikelen retourneren buiten onze retourvoorwaarden om, behouden wij het recht deze artikelen terug te sturen op kosten van de rechtmatige eigenaar zonder creditering van het factuurbedrag.
 • Een retourmelding ontheft u niet van uw betalingsverplichting.
 • Het is helaas niet mogelijk een artikel te ruilen voor een ander artikel, omdat de retourprocedure en de bestelprocedure verschillen. U kunt uiteraard altijd het artikel opnieuw bestellen via sapohorecaproducts.nl

De artikelen

 • Moeten ongebruikt en in originele, ongeopende, onbeschreven, onbeschadigde verpakking ontvangen worden.
 • Mogen niet bedrukt zijn, tenzij wij ze specifiek voor u op voorraad houden.
 • Met een houdbaarheidsdatum moet nog minstens 1 maand geldig zijn.
 • Zoals agenda's, kalenders e.d. moeten nog minstens 10 maanden bruikbaar zijn.

Uitzonderingen

De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden:

 • Producten waarvan de verzegeling verbroken of de verpakking geopend is, of die geïnstalleerd of geregistreerd zijn.
 • Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals producten met een houdbaarheidsdatum, mondkapjes, andere disposables etc.
 • Specials / service artikelen, dat wil zeggen producten die speciaal voor u besteld zijn c.q. bedrukt zijn.
 • Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.

7.5. Bestelartikelen
Bij producten die wij speciaal voor u moeten bestellen kunt u, binnen 10 werkdagen na levering van het product, ook een verzoek indienen om te retourneren. Wanneer uw verzoek wordt geaccordeerd kunt u dit product retourneren waarbij de aankoopprijs – 25% van het product terug wordt betaald. Het product mag niet gebruikt zijn en nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het aankoopbedrag -25% zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd. Mocht niet aan alle bovenstaande voorwaarden zijn voldaan, dan behoudt SAPO Products zich ten allen tijde het recht, het recht op retour te weigeren.

7.6. Verzendkosten
De verzendkosten voor het retourneren van een product zijn voor de koper.

Artikel 8. Reclame

8.1. Reclames moeten binnen 14 dagen voor consumenten en 10 dagen voor zakelijke klanten nadat de opdrachtgever de levering ontvangen heeft schriftelijk en gemotiveerd bij SAPO Products zijn ingediend. Na ommekomst van de periode van 14 resp. 10 dagen na levering is elk recht op reclame vervallen. Een beroep op deze bepaling ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting het totale factuurbedrag te voldoen. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van SAPO Products kan voor die goederen waarover gereclameerd is, de betaling opgeschort worden.

8.2. Indien SAPO Products van oordeel is dat een klacht over een leverantie terecht is ingediend en SAPO Products op grond daarvan van oordeel is dat de betreffende goederen dienen te worden vervangen, gaat SAPO Products eerst hiertoe over indien de opdrachtgever de goederen waarover gereclameerd is na schriftelijke toestemming van SAPO Products aan SAPO Products heeft geretourneerd in de originele verpakking. Retourzendingen in verband met reclames zijn voor volledige rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9. Garantie

9.1. Garantie wordt door SAPO Products uitsluitend verstrekt indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtgever is overeengekomen en blijft te allen tijde beperkt tot - naar keuze van SAPO Products- herstel of terugbetaling van de koopprijs c.q. vervanging van de door SAPO Products geleverde goederen.

9.2. Een overeengekomen garantie vervalt indien de goederen door de opdrachtgever onjuist worden gebruikt, zulks volledig ter beoordeling aan SAPO Products.

Artikel 10. Garantie bepalingen (onderhoud)

10.1. Indien geen onderhoudsabonnement is afgesloten geldt de garantie gedurende een periode van 12 maanden na levering.

10.2. De genoemde garantie geldt niet:

- wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen zijn aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
- wanneer niet is voldaan aan de bepalende garantievoorwaarden.  
- wanneer niet conform de gebruiksaanwijzing wordt gehandeld.          
- wanneer geen aankoopfactuur overlegd kan worden.            
- wanneer serieplaat verwijderd is.            
- wanneer niet alle betreffende facturen zijn voldaan.
- wanneer reparaties of poging daartoe door anderen dan de Technische Dienst van SAPO Products BV uitgevoerd zijn.

10.3. Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten:

- losse accessoires.
- defecten aan, verlies en beschadiging van de machine als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk onder een goede uitgebreide inboedel c.q. bedrijfsverzekering valt.
- beschadiging. 
- slangen, buizen, zuigmonden, zuigrubbers, borstels, padhouders, snoeren en fi lters.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel - hoe ook ontstaan en door wie of wat ook veroorzaakt - blijft te allen tijde beperkt tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de netto- factuurwaarde van de laatst geleverde goederen waarmee de schade verband houdt c.q. waardoor de schade is veroorzaakt.

11.2. Voor alle schade, materieel of immaterieel, welke een bedrag beloopt boven het onder sub 1 van dit Artikel genoemde bedrag, is opdrachtgever aansprakelijk, waarbij opdrachtgever SAPO Products vrijwaart voor alle aanspraken die derden jegens SAPO Products geldend zouden kunnen of willen maken.

11.3. Voor schade, materieel of immaterieel, welke direct en/of indirect voortvloeit uit de door SAPO Products geleverde producten, is SAPO Products nimmer verder aansprakelijk dan tot de factuurwaarde van de geleverde producten, waaruit de schade is voortgevloeid c.q. waarmee de schade verband houdt.

Artikel 12. Eigendom

12.1. SAPO Products blijft eigenaar van alle aan opdrachtgever geleverde producten totdat volledige betaling van alle vorderingen die SAPO Products uit welke hoofde ook op de opdrachtgever heeft, met inbegrip van de vorderingen uit hoofde van rente en kosten, heeft plaatsgevonden. Het eigendomsvoorbehoud als hier omschreven strekt zich derhalve tevens uit over de reeds door opdrachtgever betaalde en door SAPO Products geleverde goederen.

12.2. Ingeval van terugneming van goederen is de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden, waarbij SAPO Products zich het recht voorbehoudt om vergoeding van kosten, schade, gederfde winst en rente te verrekenen en/of te vorderen.

12.3. De opdrachtgever draagt vanaf het moment dat de goederen feitelijk aan hem/haar zijn geleverd het risico van alle direct en/of indirecte schade, die aan of door goederen van SAPO Products mochten ontstaan, ondanks het eigendomsvoorbehoud van SAPO Products conform sub 1 van dit Artikel.

12.4. SAPO Products is gerechtigd iedere levering aan opdrachtgever op te schorten totdat alle aan opdrachtgever aan SAPO Products verschuldigde bedragen – uit welke hoofde ook - zijn voldaan.

12.5. SAPO Products is te allen tijde gerechtigd het stellen van voldoende zekerheid te eisen van opdrachtgever in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, dan wel anderszins. Indien opdrachtgever weigert zekerheid te stellen voor al hetgeen hij aan SAPO Products verschuldigd is en/of zal worden, is SAPO Products gerechtigd de levering van Goederen en/of materialen en/of de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, totdat de gewenste zekerheid is ontvangen. 

Artikel 13. Betaling

13.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de in de offerte/prijsopgave van SAPO Products genoemde betalingsvoorwaarden. Voorts zijn de navolgende betalingsvoorwaarden van kracht.

13.2. Betaling van de facturen van SAPO Products dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

13.3. Alle door opdrachtgever gedane betalingen strekken in mindering op de oudste openstaande facturen.

13.4. Enigerlei schuldvergelijking of korting op de betaling is opdrachtgever nimmer toegestaan tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval van niet tijdige betaling binnen de hierboven genoemde termijn is SAPO Products gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of naar keuze te annuleren c.q. te ontbinden, zonder dat SAPO Products tot enige schadevergoeding of nakoming gehouden is.

13.5. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, is SAPO Products gerechtigd de vordering te verhogen met rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, zonder enige nadere sommatie of ingebrekestelling.

13.6. Ingeval van niet tijdige betaling is SAPO Products genoodzaakt het verschuldigde bedrag te laten incasseren. Alsdan zal de opdrachtgever ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten dienen te voldoen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 
€ 115.00.

13.7. De vordering tot betaling is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn of vervaldag, bij non-acceptatie van een wissel of niet-betaling op de vervaldag, of wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, dan wel enig beslag op de goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt- ingeval van rechtspersoon - in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 14. Klachtenregeling

14.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

14.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

14.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Ten aanzien van de geschillen ontstaan ter zake van - of in verband met de door SAPO Products gesloten overeenkomsten of gedane offertes – zal Nederlands recht van toepassing zijn.

15.2. Alle geschillen, gerezen tussen de opdrachtgever en SAPO Products, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze algemene voorwaarden en het innen van openstaande vorderingen, zullen worden voorgelegd aan de gewone burgerlijke Rechter in Nederland.